d’Fasnet isch scho do

Atze: So habta also Fasching jefeiert?
Horschd: Noi, so feiere’d mir d’Faschnet.

Pow-Wow am Vögelestein

5,6,7,8’s – jetzt kracht’s

und Maskenvölkerball Kollnau